Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Love og vedtægter

Stiftet den 29. april 1974


§ 1. 
Foreningens navn: Hvidovre Kommunes Personalekunstforening. 

§ 2. 
Foreningens formål er: 

A) at fremme interessen for kunst blandt sine medlemmer. F.eks. ved arrangement af udstillinger og eventuelt gennem afholdelse af kunstforedrag. 

B) efter bestyrelsens beslutning at erhverve kunst til bortlodning blandt medlemmerne. 

§ 3. 
Som medlem kan optages enhver, der er ansat ved Hvidovre Kommune, eller ved organisationer, hvor de aflønnes af Hvidovre Kommune, endvidere også ansatte ved selvejende institutioner, der har overenskomst med Hvidovre Kommune.

Et medlem, der fratræder sin stilling ved en af de ovennævnte arbejdspladser, kan forblive medlem af foreningen som privat medlem, såfremt dette måtte ønskes, dog uden valgbarhed til bestyrelsen.

Private medlemmer skal have betalt kontingent senest den 31. december for at kunne deltage i den efterfølgende generalforsamling.

Private medlemmer er selv ansvarlige for, at kunstforeningen har de korrekte kontaktoplysninger (navn, adresse og e-mail-adresse) til brug for indkaldelse til generalforsamling osv.

§ 4.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 

§ 5.
Ved indmeldelse betales kontingent for hele regnskabsåret, således at det nye medlem automatisk kan deltage i lodtrækning om kunst på førstkommende generalforsamling. 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelsen træder i kraft ved den førstkommende lønudbetaling. 
Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted. 

§ 6.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

§ 7. 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, der tilligemed med 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling. 

Valget sker enkeltvis efter dagsordenens rækkefølge nævnt i vedtægternes § 11.

Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand og 1 kasserer straks efter generalforsamlingens afslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Når et medlem af bestyrelsen fratræder sin stilling ved Hvidovre Kommune, indtræder suppleanten.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ved indkøb af kunstgenstande skal dog mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemme for købet. 

Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder og indkøbt kunst. 
Endvidere føres foreningens regnskab i særskilt protokol af kassereren.
 
§ 8.
Vedrørende bortlodning af erhvervet kunst. 

De erhvervede kunstgenstande skal udstilles senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvis det er muligt, udstilles kunstgenstanden på rådhuset fra den er købt til bortlodningen. 

For at kunne deltage i den årlige bortlodning må et medlem have betalt fuldt kontingent for det regnskabsår, for hvilket lodtrækningen finder sted. 

De medlemmer, hvis navn udtrækkes, har ret til at vælge mellem de erhvervede kunstgenstande i den rækkefølge, de er udtrukket. 

Bortlodningen og udvælgelsen finder sted på den årlige generalforsamling, og kun medlemmer, der er til stede ved denne eller repræsenteret ved en stedfortræder, kan deltage i bortlodningen. 

Ingen kan vinde mere end en gevinst i samme lodtrækning + eventuel ekstragevinst såfremt sådanne haves. Medlemmer, der har deltaget i lodtrækningen i : 

A) over 3 år uden gevinst gives 2 chancer fra 4. år 

B) over 7 år uden gevinst gives 3 chancer fra 8. år 

C) over 10 år uden gevinst gives 4 chancer fra 11. år 

§ 9.
Medlemmer, der ikke længere er ansat iht § 3, tilsendes e-mail om afholdelse af generalforsamling og evt. arrangementer.

Meddelelse om afholdelse af generalforsamling og evt. arrangementer sker ved opslag samt direkte henvendelse til medlemmerne.

§ 10.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts, april eller maj måned. Den indkaldes senest 14 dage før afholdelsen, og indkaldelsen, hvorved dagsordenen meddeles, sker ved opslag samt ved direkte meddelelse til medlemmerne.

§ 11.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 
2) Formanden aflægger beretning 
3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
4) Fastsættelse af kontingenter for det kommende regnskabsår 
5) Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der afgår hvert andet år 5 henholdsvis 4 medlemmer 
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 
8) Valg af revisor for 2 år 
9) Valg af revisorsuppleant for 1 år 
10) Eventuelt 
11) Bortlodning af erhvervede kunstgenstande 

§ 12. 
Forslag - som medlemmer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling - skal skriftligt være indleveret til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 13.
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflerhed. 

Såfremt der ved afstemninger opnås stemmelighed, foretages der fornyet afstemning om samme punkt, og såfremt der da atter opnås stemmelighed, er forslaget forkastet. 

For valg til bestyrelsen gælder, at der skal ske lodtrækning, hvis der opnås stemmelighed imellem 2 eller flere kandidater. 

Såfremt der stilles foreslag derom, og mindst 10 medlemmer tilkendegiver enighed heri, skal afstemningen foregå skriftligt. 

§ 14.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 1/5-del af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling.
Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. 

§ 15.
For at vedtage lovændringer skal over halvdelen af foreningens medlemmer stemme for forslaget eller ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte. 

§ 16.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse af lovændringer.
Generalforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen. 

- - - - - - - - - - - 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. april 1974. 

Lovene er genoptrykt med de ændringer, der er vedtaget på generalforsamlingen den 24/4 1984, den 24/4 1989, den 2/5 1995, den 9/5 2000, den 13/5 2003, den 27/5 2008, den 25/3 2009 og på generalforsamlingen den 27/4 2016.